Demon's Head

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

Demon's Head

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

Demon's Head

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

Demon's Head

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

VACHER

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

BUNDY

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

JEFFERY

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

JONES

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

SERGEI

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

HAIGH

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

CHALES

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

LEE

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

JAMES

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

RAMIREZ

คุณอยากจะมาร่วมลัทธิกับผมไหม ?

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

ERIC

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

Black Wings

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

Black Wings

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

Black Wings

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

OSTRICH

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

HAWK

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

SWAN

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

SNOW

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

CASSIE

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

LAMMER

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

FALCON

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

GULL

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

LOON

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

BARRY

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

พวกเขาคือปีกสีดำที่บินสูงขึ้นไปอยู่เหนือสุด คอยคุ้มครองผู้คนในเขตของเขา ปีกดำที่คอยจัดการเหล่าคนที่มุ่งร้ายต่อผู้คนของเขาอย่างไร้ความปราณี ปีกสีดำที่ทะยานท่ามกลางความมืด

JOSUKE

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

จิตวิญญาณของซามูไรคืออะไร ? หัวใจ ? ความกล้าหาญ ? ความจงรักภักดี ? วินัย ? ถ้าเป็นพวกเขาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เลย พวกเขาจับดาบขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นฟาดฟันศัตรูที่ขวางทางให้หมดแค่นั้นก็พอแล้ว

KOJIRO

ดับลมหายใจสุดท้ายของพวกมัน

จิตวิญญาณของซามูไรคืออะไร ? หัวใจ ? ความกล้าหาญ ? ความจงรักภักดี ? วินัย ? ถ้าเป็นพวกเขาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เลย พวกเขาจับดาบขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นฟาดฟันศัตรูที่ขวางทางให้หมดแค่นั้นก็พอแล้ว

YUKIMURA

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

จิตวิญญาณของซามูไรคืออะไร ? หัวใจ ? ความกล้าหาญ ? ความจงรักภักดี ? วินัย ? ถ้าเป็นพวกเขาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เลย พวกเขาจับดาบขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นฟาดฟันศัตรูที่ขวางทางให้หมดแค่นั้นก็พอแล้ว

DATE

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

จิตวิญญาณของซามูไรคืออะไร ? หัวใจ ? ความกล้าหาญ ? ความจงรักภักดี ? วินัย ? ถ้าเป็นพวกเขาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เลย พวกเขาจับดาบขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นฟาดฟันศัตรูที่ขวางทางให้หมดแค่นั้นก็พอแล้ว

MUSASHI

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขา เชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

TODA

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

จิตวิญญาณของซามูไรคืออะไร ? หัวใจ ? ความกล้าหาญ ? ความจงรักภักดี ? วินัย ? ถ้าเป็นพวกเขาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เลย พวกเขาจับดาบขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นฟาดฟันศัตรูที่ขวางทางให้หมดแค่นั้นก็พอแล้ว

Bushido Jo

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

จิตวิญญาณของซามูไรคืออะไร ? หัวใจ ? ความกล้าหาญ ? ความจงรักภักดี ? วินัย ? ถ้าเป็นพวกเขาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เลย พวกเขาจับดาบขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นฟาดฟันศัตรูที่ขวางทางให้หมดแค่นั้นก็พอแล้ว

Bushido Jo

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

จิตวิญญาณของซามูไรคืออะไร ? หัวใจ ? ความกล้าหาญ ? ความจงรักภักดี ? วินัย ? ถ้าเป็นพวกเขาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เลย พวกเขาจับดาบขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นฟาดฟันศัตรูที่ขวางทางให้หมดแค่นั้นก็พอแล้ว

Bushido Jo

กางปีกออกไปให้กว้าง พวกเราผู้มีความฝัน

จิตวิญญาณของซามูไรคืออะไร ? หัวใจ ? ความกล้าหาญ ? ความจงรักภักดี ? วินัย ? ถ้าเป็นพวกเขาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เลย พวกเขาจับดาบขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นฟาดฟันศัตรูที่ขวางทางให้หมดแค่นั้นก็พอแล้ว

JIN

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขา เชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

RAIDEN

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

RAIDEN

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

KAHRABA

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

STRUJA

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

VOLT

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

LEICT

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

DENKI

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

SHEN

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

ELECT

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

YASUKE

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

KAZU

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

SHAFT

จงระวังชายผู้มีพลังแห่งเทพ!

รวดเร็ว รุนแรง ดั่งสายฟ้าฟาดใส่ทุกคนที่อยู่รอบตัว พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตโดยยึดเรื่องของเทพสายฟ้าผู้เป็นตำนานของเมือง พวกเขาศรัทธา ขัดเกลาฝีมือ ฝึกตนเพื่อเข้าห่ำหั่นกับศัตรูของเขาเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับตำนานที่เขายึดมั่น

ACED

มีแต่คนโง่เท่านั้นเล่นไพ่บนมือตัวเอง

คุณไม่มีทางรู้เลยว่าในแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง คุณอาจจะโชคดี คุณอาจจะโชคร้าย แต่สำหรับพวกเขาโชคชะตามันก็แค่พลิกหน้าการ์ดเท่านั้น หวังว่าเทพธิดาแห่งความโชคดีจะส่งยิ้มให้คุณถ้าคุณต้องเผชิญหน้ากับพวกเขา

Four Card

มีแต่คนโง่เท่านั้นเล่นไพ่บนมือตัวเอง

คุณไม่มีทางรู้เลยว่าในแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง คุณอาจจะโชคดี คุณอาจจะโชคร้าย แต่สำหรับพวกเขาโชคชะตามันก็แค่พลิกหน้าการ์ดเท่านั้น หวังว่าเทพธิดาแห่งความโชคดีจะส่งยิ้มให้คุณถ้าคุณต้องเผชิญหน้ากับพวกเขา

Four Card

มีแต่คนโง่เท่านั้นเล่นไพ่บนมือตัวเอง

คุณไม่มีทางรู้เลยว่าในแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง คุณอาจจะโชคดี คุณอาจจะโชคร้าย แต่สำหรับพวกเขาโชคชะตามันก็แค่พลิกหน้าการ์ดเท่านั้น หวังว่าเทพธิดาแห่งความโชคดีจะส่งยิ้มให้คุณถ้าคุณต้องเผชิญหน้ากับพวกเขา

HEART

มีแต่คนโง่เท่านั้นเล่นไพ่บนมือตัวเอง

คุณไม่มีทางรู้เลยว่าในแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง คุณอาจจะโชคดี คุณอาจจะโชคร้าย แต่สำหรับพวกเขาโชคชะตามันก็แค่พลิกหน้าการ์ดเท่านั้น หวังว่าเทพธิดาแห่งความโชคดีจะส่งยิ้มให้คุณถ้าคุณต้องเผชิญหน้ากับพวกเขา

CLOVER

มีแต่คนโง่เท่านั้นเล่นไพ่บนมือตัวเอง

คุณไม่มีทางรู้เลยว่าในแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง คุณอาจจะโชคดี คุณอาจจะโชคร้าย แต่สำหรับพวกเขาโชคชะตามันก็แค่พลิกหน้าการ์ดเท่านั้น หวังว่าเทพธิดาแห่งความโชคดีจะส่งยิ้มให้คุณถ้าคุณต้องเผชิญหน้ากับพวกเขา

SPADE

มีแต่คนโง่เท่านั้นเล่นไพ่บนมือตัวเอง

คุณไม่มีทางรู้เลยว่าในแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง คุณอาจจะโชคดี คุณอาจจะโชคร้าย แต่สำหรับพวกเขาโชคชะตามันก็แค่พลิกหน้าการ์ดเท่านั้น หวังว่าเทพธิดาแห่งความโชคดีจะส่งยิ้มให้คุณถ้าคุณต้องเผชิญหน้ากับพวกเขา

ELMAS

มีแต่คนโง่เท่านั้นเล่นไพ่บนมือตัวเอง

คุณไม่มีทางรู้เลยว่าในแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง คุณอาจจะโชคดี คุณอาจจะโชคร้าย แต่สำหรับพวกเขาโชคชะตามันก็แค่พลิกหน้าการ์ดเท่านั้น หวังว่าเทพธิดาแห่งความโชคดีจะส่งยิ้มให้คุณถ้าคุณต้องเผชิญหน้ากับพวกเขา

BENZ

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

The Demolisher

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

The Demolisher

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

KIMURA

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

STEVE

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

IKO

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

LIU

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

LION

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

CHIBA

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

CHUCK

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

DONNIE

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

JEFF

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

GIGORO

ทำลายทุกอย่างที่ทำลายแกซะ เจ้าโง่!

อย่าลบหลู่ว่าพวกเขาเป็นแค่แก๊งค์คนงานก่อสร้าง!! ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจัดการไม่ได้ หากคุณอยากจะทำลายอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะรถ ตึก หรือ ศัตรู อย่าลืมเรียกหาพวกเขา !!!

Salary Revengers

"มีเสียงวุ่นวายอีกแล้วบนโลกนี้ และผู้คนก็รุมล้อมตึกดั่งแมลงเหมือนเคย"

พวกเราตื่นเช้าขึ้นมาในแต่ละวันเพื่ออะไร นั่งบนเก้าอี้เดิมๆ โต๊ะทำงานเดิมๆ ทำงานเดิมๆโดนเจ้านายด่าเหมือนเดิมแถมเงินเดือนก็เท่าเดิมอีก พอกันที! เรื่องแบบนี้ต้องจบสักที! ทุกคนต้องรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง!!

Gold Saucer

"ทองคือเงินของราชา หนี้สินคือเงินของทาส"

พวกคุณเห็นประกายอันแวววับบนตัวของพวกเขาไหม ? กลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตโลดโผนราวกับเสี่ยงโชคในทุกวัน มันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแหละไม่จากศัตรูก็จากตัวเอง เพราะเรื่องดีๆมักมากับอะไรที่แวววาวเสมอเหมือนกับทองยังไงล่ะ !

Gold Saucer

"มีเสียงวุ่นวายอีกแล้วบนโลกนี้ และผู้คนก็รุมล้อมตึกดั่งแมลงเหมือนเคย"

พวกคุณเห็นประกายอันแวววับบนตัวของพวกเขาไหม ? กลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตโลดโผนราวกับเสี่ยงโชคในทุกวัน มันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแหละไม่จากศัตรูก็จากตัวเอง เพราะเรื่องดีๆมักมากับอะไรที่แวววาวเสมอเหมือนกับทองยังไงล่ะ !

Six-Sided Star

"ดวงดาวจะคอยส่องแสงมาที่คุณยามค่ำคืน"

พวกเขาคือดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการต่างๆ แก๊งค์ที่รวมความเป็นแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เหล่าหนุ่มสาวที่มีชื่อเสียง ที่ฉากหลังของพวกเขาไม่ได้สวยหรูเหมือนกับที่คุณเห็น หากว่ามีแต่การนองเลือดกว่าจะได้ไปเป็นดาวต่างหาก

Sasin

"มาเริ่มปาร์ตี้กั นเถอะ"

ในอดีตพวกเขาคือเหล่ายมทูตจากประเทศอันห่างไกล พวกเขาแต่ละคนคือนักฆ่าที่หาตัวจับยาก จนวันนึงพวกเขาถูกตามล่าทั้งแก๊งค์จึงต้องหนีข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่เมืองนี้เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายโดยเปิดบาร์มาบังหน้าเพื่อหาทางกลับประเทศให้ได้!

Snap Punch

"เมื่อหมัดประทับที่หน้า"

การตื่นแต่เช้าเพื่อออกมาวิ่งนับเป็นการออกกำลังกายที่ดี แต่ทว่าบรรยากาศดีๆได้หายไปหมดแล้ว การต่อสู้ของแต่ละแก๊งค์เพื่อแย่งชิงอาณาเขตเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ได้เวลาของพวกเขาที่จะต้องเข้าลุยเพื่อชีวิตของตัวเองและคนในทีม

Snap Punch

"เมื่อหมัดประทับที่หน้า"

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขา เชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

Anarchy Revolt

"เรามาเริ่มการปฎิวัติกันเถอะ"

ความขบถมันอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่ที่ว่าคุณจะเอามันออกมาใช้ได้ดีแค่ไหน สถานการณ์ใด พวกเราคือกลุ่มคนที่ไม่ต้องการความสงบหรอกถ้าหากเมืองนี้ยังเละเทะอยู่ เราจะสร้างระเบียบขึ้นมาด้วยมือพวกเราเอง ลุกขึ้นมาเถอะหากคุณรับไม่ได้กับที่เป็นอยู่ ส่งมือมาให้พวกเรา!

ROZU Group

"เส้นทางสู่ความพินาศ"

จากแก๊งค์ยากูซ่าที่คอยเก็บค่าคุ้มครองเล็กๆวันนั้นกลายเป็นแก๊งค์ใหญ่ที่มีอิทธิพลในวันนี้ต้องขอบคุณพวกแก๊งค์อื่นที่คอยแต่สร้างปัญหาให้พวกเราได้ตามล้างตามเก็บ รู้รึเปล่าว่ากุหลาบน่ะพิษมันร้ายแรงกว่าที่คิดเสียอีกนะ

ROZU Group

"เส้นทางสู่ความพินาศ"

จากแก๊งค์ยากูซ่าที่คอยเก็บค่าคุ้มครองเล็กๆวันนั้นกลายเป็นแก๊งค์ใหญ่ที่มีอิทธิพลในวันนี้ต้องขอบคุณพวกแก๊งค์อื่นที่คอยแต่สร้างปัญหาให้พวกเราได้ตามล้างตามเก็บ รู้รึเปล่าว่ากุหลาบน่ะพิษมันร้ายแรงกว่าที่คิดเสียอีกนะ

Pretty Relentless

"เราอยู่ในเรื่องที่ลำบาก มาเริ่มจัดการกันเถอะ"

ใครว่าสาวๆต้องอ่อนแอเสมอไป ? วัยรุ่นทั้งหลายที่โดนรังแกในเมืองที่มีแต่ความวุ่นวายแห่งนี้ต่างรวมตัวกันเพื่อปกป้องกัน และที่สำคัญคือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า ถึงจะโดนแก๊งค์ต่างๆมาถล่มพวกเธอก็ไม่คิดจะยอมแพ้ แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม!

Pretty Relentless

"เราอยู่ในเรื่องที่ลำบาก มาเริ่มจัดการกันเถอะ"

ใครว่าสาวๆต้องอ่อนแอเสมอไป ? วัยรุ่นทั้งหลายที่โดนรังแกในเมืองที่มีแต่ความวุ่นวายแห่งนี้ต่างรวมตัวกันเพื่อปกป้องกัน และที่สำคัญคือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า ถึงจะโดนแก๊งค์ต่างๆมาถล่มพวกเธอก็ไม่คิดจะยอมแพ้ แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม!

Pain Deliver

"คุณส่งเงินให้เรา เราส่งความเจ็บปวดให้มัน"

เดลิเวอรี่เป็นเรื่องที่ง่าย สะดวกและรวดเร็วไปแล้วในตอนนี้ ไม่ว่าจะพัสดุ ของกิน หรือสิ่งต่างๆ แต่หากว่าไม่มีใครที่พร้อมจะส่งมอบความเจ็บปวดให้แก่กันได้เลย นี่ก็คือหน้าที่ของพวกเรา เพียงโทรมาพวกเราก็พร้อมที่จะส่งมอบความเจ็บปวดแก่คนที่คุณต้องการ โทรเลยสิจะรออะไร !!

BIG GULP

"พวกเขาไม่เห็นมือที่คอยควบคุมพวกเขาหรอก"

อาหารฟาสฟู๊ดใครว่ามีแต่โทษ มันทั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช่ สิ่งที่พวกเราทำก็เช่นกันแค่สั่งแค่นั้นเดี๋ยวผลลัพท์ก็ตามมาเองไม่จำเป็นต้องออกแรงใดๆ เหมือนกันกับเมืองนี้ที่เราคอยแต่นั่งดูคอยบงการให้มันไปอย่างที่เราอยากแค่นั้นอำนาจก็จะตกสู่มือเราแล้ว

BIG GULP

"พวกเขาไม่เห็นมือที่คอยควบคุมพวกเขาหรอก"

อาหารฟาสฟู๊ดใครว่ามีแต่โทษ มันทั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช่ สิ่งที่พวกเราทำก็เช่นกันแค่สั่งแค่นั้นเดี๋ยวผลลัพท์ก็ตามมาเองไม่จำเป็นต้องออกแรงใดๆ เหมือนกันกับเมืองนี้ที่เราคอยแต่นั่งดูคอยบงการให้มันไปอย่างที่เราอยากแค่นั้นอำนาจก็จะตกสู่มือเราแล้ว

Road Warriors

"ฉันแค่มาเพื่อเติมน้ำมันเท่านั้น"

"นักรบแห่งท้องถนน" อีกตำนานอันเลื่องชื่อของเมืองนี้ ชายผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความทระนงฝ่าอันตรายไปทั่วทั้งเมืองสร้างความเลื่อมใสให้กับเหล่าผู้คลั่งไคล้ในความเร็วขับรถติดตามไปในเส้นทางที่เขาเคยผ่าน เริ่มจากแค่ชายคนนึงสู่แก๊งค์ที่ยิ่งใหญ่!

Road Warriors

"ฉันแค่มาเพื่อเติมน้ำมันเท่านั้น"

"นักรบแห่งท้องถนน" อีกตำนานอันเลื่องชื่อของเมืองนี้ ชายผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความทระนงฝ่าอันตรายไปทั่วทั้งเมืองสร้างความเลื่อมใสให้กับเหล่าผู้คลั่งไคล้ในความเร็วขับรถติดตามไปในเส้นทางที่เขาเคยผ่าน เริ่มจากแค่ชายคนนึงสู่แก๊งค์ที่ยิ่งใหญ่!

MAZE MESS

"เพราะความมั่นใจมันทำให้นายยุ่งเหยิงรู้ตัวไหม?"

ปริศนาเป็นอะไรที่น่าค้นหาและท้าทายแต่ที่มันน่าพิศวงมากกว่าคือคนที่สร้างมันขึ้นมาต่างหาก เหล่านักวางแผนแห่งวงการผู้คลั่งไคล้การถอดรหัสและวางแผนต่างๆ ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยหากแต่ว่าการมาถึงของชายใส่หน้ากากทำให้แผนที่วางไว้มันเปลี่ยนไป!

MAZE MESS

"เพราะความมั่นใจมันทำให้นายยุ่งเหยิงรู้ตัวไหม?"

ปริศนาเป็นอะไรที่น่าค้นหาและท้าทายแต่ที่มันน่าพิศวงมากกว่าคือคนที่สร้างมันขึ้นมาต่างหาก เหล่านักวางแผนแห่งวงการผู้คลั่งไคล้การถอดรหัสและวางแผนต่างๆ ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยหากแต่ว่าการมาถึงของชายใส่หน้ากากทำให้แผนที่วางไว้มันเปลี่ยนไป!

FISTS OF FIRE

"ฉันคือแชมเปี้ยนส์!"

หมัดไฟลุก เป็นหนึ่งในศาสตร์การชกมวยของพวกเขาที่โด่งดัง ซึ่งมีแต่นักมวยที่เก่งกาจอย่างไทสันเท่านั้นที่ทุกคนลือว่ามีมัน เหล่าผู้ที่สนใจก็พากันเข้ามาสมัครในยิมนี้เพื่อที่จะได้วิชาหมัดเพลิงนี้ เมื่อคนมากขึ้นความมักใหญ่ที่อยากจะเป็นที่หนึ่งก็ตามมา นำไปสู่การต่อสู้ของพวกเขา

FISTS OF FIRE

"ฉันคือแชมเปี้ยนส์!"

หมัดไฟลุก เป็นหนึ่งในศาสตร์การชกมวยของพวกเขาที่โด่งดัง ซึ่งมีแต่นักมวยที่เก่งกาจอย่างไทสันเท่านั้นที่ทุกคนลือว่ามีมัน เหล่าผู้ที่สนใจก็พากันเข้ามาสมัครในยิมนี้เพื่อที่จะได้วิชาหมัดเพลิงนี้ เมื่อคนมากขึ้นความมักใหญ่ที่อยากจะเป็นที่หนึ่งก็ตามมา นำไปสู่การต่อสู้ของพวกเขา

FISTS OF FIRE

"ฉันคือแชมเปี้ยนส์!"

หมัดไฟลุก เป็นหนึ่งในศาสตร์การชกมวยของพวกเขาที่โด่งดัง ซึ่งมีแต่นักมวยที่เก่งกาจอย่างไทสันเท่านั้นที่ทุกคนลือว่ามีมัน เหล่าผู้ที่สนใจก็พากันเข้ามาสมัครในยิมนี้เพื่อที่จะได้วิชาหมัดเพลิงนี้ เมื่อคนมากขึ้นความมักใหญ่ที่อยากจะเป็นที่หนึ่งก็ตามมา นำไปสู่การต่อสู้ของพวกเขา

Crime Power Organization

"สัมผัสประสบการณ์แห่งอาชญากรรม"

หากคุณต้องการดำเนินงานอะไรที่สกปรกโดยที่มือยังอยากให้มือสะอาดอยู่ทางเราจะจัดการให้ ไม่ว่าจะถล่มงานแต่ง ถล่มแก๊งค์ ติดสินบนเจ้าหน้าที่ งานใหญ่งานเล็ก เราสามารถดำเนินการให้ได้หมดขอแค่คุณบอกมา Crime Power ของเรายินดีรับใช

Crime Power Organization

"สัมผัสประสบการณ์แห่งอาชญากรรม"

หากคุณต้องการดำเนินงานอะไรที่สกปรกโดยที่มือยังอยากให้มือสะอาดอยู่ทางเราจะจัดการให้ ไม่ว่าจะถล่มงานแต่ง ถล่มแก๊งค์ ติดสินบนเจ้าหน้าที่ งานใหญ่งานเล็ก เราสามารถดำเนินการให้ได้หมดขอแค่คุณบอกมา Crime Power ของเรายินดีรับใช

Machine Gun Girls

"ความรุนแรงคือสิ่งที่สวยงาม"

หลังจากหัวหน้าแก๊งค์ที่เธอรักชายผู้เคยเป็นผู้นำเขตนี้ปกครองทุกคนอย่างสันติและยุติธรรมถูกโค่นล้มและยึดอำนาจลงไป เธอจึงต้องจับปืนกลคู่ใจเพื่อล้างแค้นให้คนรักของเธอถึงมันจะทำให้เธอต้องเปลี่ยนเป็นคนอำมหิตและเลือดเย็นเพียงใดก็ตาม การแก้แค้นหอมหวานเสมอ

Machine Gun Girls

"ความรุนแรงคือสิ่งที่สวยงาม"

หลังจากหัวหน้าแก๊งค์ที่เธอรักชายผู้เคยเป็นผู้นำเขตนี้ปกครองทุกคนอย่างสันติและยุติธรรมถูกโค่นล้มและยึดอำนาจลงไป เธอจึงต้องจับปืนกลคู่ใจเพื่อล้างแค้นให้คนรักของเธอถึงมันจะทำให้เธอต้องเปลี่ยนเป็นคนอำมหิตและเลือดเย็นเพียงใดก็ตาม การแก้แค้นหอมหวานเสมอ

Hebi Onna

"พวกเราสวยงามและทรงพลัง เราทำได้ทุกอย่างที่เราต้องการ"

อาวุธที่ติดตัวของผู้หญิงคือความสวยงาม ขึ้นอยู่กับว่าพวกเธอจะใช้มันไปในทางไหน ในที่แห่งนี้ความสวยงามล้วนเป็นภัยต่อผู้ที่หมายครอบครองมัน ยินต้อนรับเข้าสู่ตำหนักของเจ้าหญิงอสรพิษ ที่ความงามของเธอจะทำให้คุณสะพรึงกลัว !

Hebi Onna

"พวกเราสวยงามและทรงพลัง เราทำได้ทุกอย่างที่เราต้องการ"

อาวุธที่ติดตัวของผู้หญิงคือความสวยงาม ขึ้นอยู่กับว่าพวกเธอจะใช้มันไปในทางไหน ในที่แห่งนี้ความสวยงามล้วนเป็นภัยต่อผู้ที่หมายครอบครองมัน ยินต้อนรับเข้าสู่ตำหนักของเจ้าหญิงอสรพิษ ที่ความงามของเธอจะทำให้คุณสะพรึงกลัว !

Trainspotting

"เลือกชีวิต"

พวกเขาคือกลุ่มคนที่พยายามค้นหาความหมายของชีวิต ชีวิตที่ควรมีอะไรมากกว่าการนั่งดูแก๊งอื่นตีกันไปวันๆ ชีวิตที่มีอะไรมากกว่าการมีความสุขแบบหยิบยืม พวกเขาหวังว่าจะได้พบคำตอบของการใช้ชีวิตสักท

Trainspotting

"เลือกชีวิต"

พวกเขาคือกลุ่มคนที่พยายามค้นหาความหมายของชีวิต ชีวิตที่ควรมีอะไรมากกว่าการนั่งดูแก๊งอื่นตีกันไปวันๆ ชีวิตที่มีอะไรมากกว่าการมีความสุขแบบหยิบยืม พวกเขาหวังว่าจะได้พบคำตอบของการใช้ชีวิตสักท

Diamante Famiglia

"ตกลงนายจะเห่าไปเรื่อยๆหรือจะกัดไปเลยล่ะ ?"

กลุ่มนักเลงที่บูชาในลัทธิประหลาด พวกเขา เชื่อว่าทุกครั้งที่ต่อยตีเพราะมีปีศาจคอยคุ้มครองพวกเขาไว้ภาพสุดท้ายที่เหล่าศัตรูของพวกเขามองเห็นคงเหลือแต่ใบหน้าของปีศาจร้ายที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของพวกเขาเท่านั้น

Taiyo no Ken

"ดวงอาทิตย์จะส่องแสงอีกครั้ง"

การเดินทางจากแดนไกลมาจนถึงเมืองนี้ พวกเขาพร้อมที่จะตั้งรกรากและเผยแพร่วิชาบ๊อกซิ่งให้ทุกคนใช้ป้องกันตัวเอง หากแต่ว่ากลุ่มนักมวยที่ใช้วิชาในทางที่ผิดกลับไม่มองแบบนั้นพวกมันคิดว่าการมาถึงของพวกเขาทำให้ยิมเสียความน่าเชื่อถือไป มองพวกเขาเป็นก้างขวางคอ การต่อสู้ด้วยกำปั้นก็จะเริ่มในไม่ช้าน

Taiyo no Ken

"ดวงอาทิตย์จะส่องแสงอีกครั้ง"

การเดินทางจากแดนไกลมาจนถึงเมืองนี้ พวกเขาพร้อมที่จะตั้งรกรากและเผยแพร่วิชาบ๊อกซิ่งให้ทุกคนใช้ป้องกันตัวเอง หากแต่ว่ากลุ่มนักมวยที่ใช้วิชาในทางที่ผิดกลับไม่มองแบบนั้นพวกมันคิดว่าการมาถึงของพวกเขาทำให้ยิมเสียความน่าเชื่อถือไป มองพวกเขาเป็นก้างขวางคอ การต่อสู้ด้วยกำปั้นก็จะเริ่มในไม่ช้าน

Mad Mechanic

"น่าสนใจใช่ไหมล่ะ ?"

หลังจากได้ข่าวลือของปีศาจสีส้มผู้สร้างสิ่งของมากมาย ความอิจฉาก็ได้กัดกินในจิตใจของเขามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่อาจเทียบชั้นกับของที่ปีศาจตนนั้นทำได้เลยเขาจึงเริ่มระดมพลเปิดโรงงานนรกที่มุ่งมั่นจะสร้างอะไรที่มันเหนือกว่าให้ได้เพื่อกลายเป็นจ้าวแห่งธุรกิจนี้แต่เพียงผู้เดียว

Beat' Down

"เร่งเสียงเพลงขึ้นอีก!"

กลุ่มคนจากย่านสลัมที่เสียงดนตรีถือเป็นเรื่องสำคัญของการดำรงชีวิตของพวกเขา นี่คือแก๊งค์ที่พร้อมจะสร้างความเมามันส์ไปพร้อมๆกับการประกาศศักดาถึงความยิ่งใหญ่ด้วยวัฒนธรรมฮิปฮอป ต่อให้เส้นทางนี้จะนองเลือดก็ตามทีแต่เสียงเบสจะคงทุ้มเพื่อเตือนใจอยู่เสมอ

Beat' Down

"เร่งเสียงเพลงขึ้นอีก!"

กลุ่มคนจากย่านสลัมที่เสียงดนตรีถือเป็นเรื่องสำคัญของการดำรงชีวิตของพวกเขา นี่คือแก๊งค์ที่พร้อมจะสร้างความเมามันส์ไปพร้อมๆกับการประกาศศักดาถึงความยิ่งใหญ่ด้วยวัฒนธรรมฮิปฮอป ต่อให้เส้นทางนี้จะนองเลือดก็ตามทีแต่เสียงเบสจะคงทุ้มเพื่อเตือนใจอยู่เสมอ

The Head Hunter

"เราจะหยุด หรือ จะพุ่งชน"

"พร้อมเมื่อไหร่ค่อยตามหาฉันนะเจ้าหนู" ประโยคจากจ้าวแห่งถนนฝังอยู่ในหัวของเขามาหลายสิบปี ชายหนุ่มผู้ตั้งมั่นว่าสักวันเขาจะก้าวข้ามตำนานของเมืองไปให้ได้ เขารวมตัวกับกลุ่มคนที่อยากล้มตำนานของเมืองนี้เพื่อหวังที่จะได้เป็นราชาแห่งท้องถนนของจริง

The Head Hunter

"เราจะหยุด หรือ จะพุ่งชน"

"พร้อมเมื่อไหร่ค่อยตามหาฉันนะเจ้าหนู" ประโยคจากจ้าวแห่งถนนฝังอยู่ในหัวของเขามาหลายสิบปี ชายหนุ่มผู้ตั้งมั่นว่าสักวันเขาจะก้าวข้ามตำนานของเมืองไปให้ได้ เขารวมตัวกับกลุ่มคนที่อยากล้มตำนานของเมืองนี้เพื่อหวังที่จะได้เป็นราชาแห่งท้องถนนของจริง

Furyo's Honor

"อย่าประมาท พวกเรามาเพื่อความยิ่งใหญ่"

การขี่รถไปเรื่อยๆกับเพื่อนๆเป็นกลุ่มแก๊งค์จริงๆแล้วพวกเราต้องการอะไรกันแน่ ? เพื่อความสุข ? เพื่อหลีกหนีเรื่องวุ่นวาย ? หนีจากปัญหาชีวิต ? แม้ผู้คนจะหาว่าเราก่อกวนชาวบ้านไปวันๆแต่ถ้าเป็นเมืองนี้ไม่มีเรื่องจุกจิกแบบนั้นหรอก การขี่รถแบบนี้ต่างหากคือการพิสูจน์ว่าพวกเราแข็งแกร่งที่สุด! แข็งแกร่งกว่าตำนานใดๆในเมืองนี้ทั้งนั้น!

Alcatraz

"ไม่มีคุกใดจะกักขังเราไว้ได้"

เหล่าตัวเอ้จากแก๊งค์ต่างๆที่ถูกจับกุมตัวไว้ในคุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะมาจากแก๊งค์ไหนหรือเป็นพวกใครมาก่อนพวกเขาต่างสยบให้กับชายผู้รวมทุกคนให้เป็นหนึ่ง เพื่อจะได้ออกไปอาละวาดทวงคืนสิ่งที่พวกเขาเสียไปให้กลับมาอีกครั้ง อำนาจ!